Algemene voorwaarden

BijzondereZaken.nl

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Zadkine Media

Plein Eendragt 11B, 3111 AR Schiedam

 

Artikel 1 - Algemene bepalingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes,

overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voorzover zij schriftelijk

door ons zijn aanvaard.

3. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Zadkine Media te Schiedam.

4. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die opdracht verstrekt tot het

plaatsen van advertenties in de meest ruime zin van het woord.

5. Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten

met de opdrachtnemer, alsmede persoonlijk borg te staan voor nakoming van de

daaruit voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen en totstandkomen overeenkomst

1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden

slechts als een uitnodiging tot het plaatsen/verstrekken van een opdracht, tenzij

schriftelijk anders door ons wordt vermeld.

2. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van een mondeling of

schriftelijke aanbieding. De opdrachtnemer stuurt een opdrachtbevestiging

aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtbevestiging de inhoud van de

overeenkomst niet juist weergeeft, dient de opdrachtgever dit binnen

één week na datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk mee te delen.

 

Artikel 3 - Prijzen

1. Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en

andere heffingen van overheidswege, en exclusief die kosten, die ingevolge de

overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen.

2. Indien de opdrachtnemer overeenkomstig het voorgaande lid de prijzen verhoogt

binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de daarvoor

bestaande wettelijke bepalingen.

 

Artikel 4 - Verstrekte gegevens

1. In geval van uitvoering van de overeenkomst volgens tekeningen, modellen

of andere aanwijzingen verstrekt door de opdrachtgever, staat deze er jegens

opdrachtnemer voor in dat hiermee geen merk, auteursrecht of enig ander recht

van derden wordt aangetast en zal opdrachtnemer gevrijwaard worden voor

aanspraken van derden terzake.

2. De opdrachtnemer draagt zorg voor geheimhouding van de door de opdrachtgever

verstrekte gegevens. Opdrachtnemer verstrekt aan derden geen informatie

aangaande de opdracht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de

opdrachtgever.

3. De opdrachtnemer is niet gehouden de door opdrachtgever verstrekte gegevens

op juistheid te controleren.Alle schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige

informatie van de opdrachtgever, komt voor rekening van de opdrachtgever

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de door de opdrachtnemer

vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,

enz. eigendom van opdrachtnemer, ook indien deze daarvoor kosten in rekening

heeft gebracht bij opdrachtgever.

 

Artikel 5 - Wijziging/meerwerk

1. Indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht wenst

die hogere kosten met zich meebrengen, worden deze kosten door de

opdrachtnemer extra in rekening gebracht.

2. Alle werkzaamheden die niet uitdrukkelijk in de offerte en/of overeenkomst

zijn inbegrepen en alsnog door de opdrachtgever worden verlangd,

worden als meerwerk extra in rekening gebracht.

3. Wijzigingen in de opdracht en meerwerk dienen tijdig en schriftelijk door

de opdrachtgever te worden meegedeeld.

 

Artikel 6 - Levertijden

1. De levertijd alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van de werkzaamheden

worden verricht, worden door opdrachtnemer bij benadering aangegeven.

2. Er is slechts sprake van een fatale termijn indien een precieze datum is vastgesteld

waarop de levering c.q. werkzaamheden moeten zijn verricht, hetgeen

moet blijken uit een door beide partijen ondertekende schriftelijke verklaring.

3. Indien er vertraging in de uitvoering der werkzaamheden ontstaat ten gevolge

van door opdrachtgever of derden te verrichten werkzaamheden, is de opdrachtnemer

gerechtigd de daaraan verbonden kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7 - Niet toerekenbare tekortkoming

1. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de opdrachtnemer, waardoor

de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van deze kan worden

verlangd, gelden als niet toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer.

2. Onder dergelijke omstandigheden worden onder meer verstaan bijzondere

weersomstandigheden, staking, ongeval, of ziekte van personeel van de

opdrachtnemer, beperkende overheidsmaatregelen, oorlog en oorlogsgevaar.

3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer heeft deze

de keuze om hetzij de nakoming met de duur van de belemmering op te schorten,

hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden dan wel door de

rechter te doen ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden

is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de gemaakte kosten te vergoeden.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

1. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijke voor schade indien en voorzover de

opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van

de opdrachtnemer dan wel diens leidinggevende ondergeschikten. De opdrachtnemer

sluit iedere aansprakelijkheid uit voor zet-, druk- en plaatsingsfouten.

2. Indien de opdrachtnemer op grond van het voorgaande lid gehouden is tot

schadevergoeding, wordt deze beperkt tot het verzekerde dan wel in redelijkheid

verzekerbare bedrag.

3. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade en hij zich tegen de

vermogensrechtelijke gevolgen daarvan niet heeft verzekerd dan wel zich in

redelijkheid niet heeft kunnen verzekeren, dan zal de schadevergoeding beperkt

worden tot de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 9 - Beeindiging

1. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert,

is hij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van

de overeenkomst gemaakte kosten, alsmede de ten gevolge daarvan door

opdrachtnemer geleden en nog te lijden schade, te vergoeden.

2. Annulering van een contract met een bepaald overeengekomen aantal

plaatsingen is niet mogelijk tenzij met de opdrachtnemer een andere schriftelijke

afspraak wordt gemaakt. Bij instemming zal er altijd sprake zijn van een

opzegtermijn en verrekening van genoten kortingen met een minimum van

35% van de waarde van de nog uit te voeren plaatsingen

3. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst per direct, zonder

ingebrekestelling te ontbinden, indien:

- de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet,

niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;

- de opdrachtnemer voor of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden duide

lijke aanwijzigen ontvangt over onvoldoende of verminderde kredietwaardig

heid van de opdrachtgever, tenzij door de opdrachtgever voldoende zekerheid

is gesteld voor de juiste betaling van de vergoeding, zulks ter beoordeling aan

de opdrachtnemer.

- Er sprake is van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie

van het bedrijf van de opdrachtgever, dan wel de opdrachtgever door

beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid

over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest.

- Contractpartijen (uitgevers e.d.) van Zadkine Media publicatie weigeren om

welke reden dan ook van door opdrachtgever aangeboden advertentie.

- Publicatie niet wenselijk geacht wordt door Zadkine Media.

4. De vergoeding voor hetgeen reeds gepresteerd, alsmede de door de

opdracht-nemer geleden schade, wordt bij beĎindiging als in lid 2 bedoeld,

onmiddellijk opeisbaar.

5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige en correcte aanlevering van

advertentiematerialen volgens specificaties. Niet tijdige of correcte aanlevering

ontslaat de opdrachtgever niet van de afname- en betalingsverplichting van

advertentieruimte. De overeenkomst blijft onveranderd van kracht.

 

Artikel 10 - Reclames

1. Reclames naar aanleiding van uitgevoerde opdrachten dienen zo spoedig

mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk door de opdrachtgever bij de

opdrachtnemer te worden ingediend.

2. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de

gestelde gebreken te (laten) onderzoeken en, bij gegrondbevinding, te herstellen.

3. Indiening van reclames ontslaat de opdrachtgever niet van zijn

betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

 

Artikel 11 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking,

binnen de overeengekomen termijn doch uiterlijk binnen 14 dagen na de

factuurdatum. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de

opdrachtnemer aangegeven wijze.

2. Reclames naar aanleiding van facturen dienen veertien dagen na factuurdatum

schriftelijk bij de opdrachtnemer te zijn ingediend.

3. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever zonder

nadere ingebrekestelling tevens verschuldigd:

- rente vanaf de vervaldatum gelijk aan 1,5% per maand, waarbij een

gedeelte van een maand als gehele maand geldt;

- alle kosten die de opdrachtnemer moet maken om zijn vordering te incasseren,

waaronder aan buitengerechtelijke kosten 15% van het verschuldigde bedrag

met een minimum van s 75,-- per factuur.

4. Indien de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst enig

eigendom van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd de betreffende

zaak onder zich te houden zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn

betalingsverplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

 

Artikel 12 - Geschillen

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van

toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, worden

berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam,

tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Rotterdam d.d. 25 juli 2014.

 

Gegevens:

 

KVK nummer:       24377269

BTW nummer:      NL852434984b01

Handelsnaam:      Zadkine Media BV
 
Adres gegevens:   Plein Eendragt 11B
                              3111 AR  SCHIEDAM

Copyright bij Bijzonderezaken, alle rechten voorbehouden.